Průkazy energetické náročnosti

KDY JE POTŘEBA

Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni zpracovat průkaz energetické náročnosti PENB:

- při výstavbě nových budov

- u stávajících budou užívané orgánem veřejné moci, jehož energeticky vztažnou plochou je větší než 250 m2.

- při větších změnách dokončených budov např. zateplení objektu, rekonstrukce

- při prodeji a pronájmu budovy nebo ucelené části budovy např. bytová jednotka, část budovy, nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy.

  • Při prodeji a pronájmu bytové jednotky je vlastník jednotky povinen prokazatelným způsobem si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce. Ti jsou mu povinni, na jeho žádost, předat průkaz nebo jeho kopii, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že průkaz je již vyhotoven nebo do 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že průkaz doposud není. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. To chrání majitele bytové jednotky ne však majitele budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce.

PLATNOST PRŮKAZU

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

ZÁKLADNÍ ZMÍNĚNÉ POJMY

- Větší změna dokončené budovy

Jedná se o změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.
Jednoduše by se dalo říct, že obálka budovy je charakterizovaná jako konstrukce mezi vnitřní a venkovním vzduchem tzn. jedná se o podlahu nad terénem, obvodové stěny včetně výplní otvorů a střešní konstrukce (buď strop pod půdou, nebo samotná střecha pod vytápěným prostorem). A pokud dojde ke změně (zateplení, přístavba, nadstavba stavební úprava) na více než 25 % součtu těchto ploch, tak se již jedná o danou změnu dokončené budovy.
Za změnu se považuje i změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

- Ucelená část

Jedná se například o bytovou jednotku nebo část budovy, která má pro účely zpracování průkazu vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy.
Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy.

- Energeticky vztažná plocha

Vnější půdorysná plocha (plocha včetně zdiva) všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části.

VYJÍMKY

Povinnosti na zpracování průkazu energetické náročnosti se nevztahují na:

- na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
- u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
- u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
- u staveb zapsanou jako stavbu pro rodinnou rekreaci, která je užívána jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
- u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
- u budov zpravodajských služeb,
- u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
- u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
- u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
- Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.