Ve stavebnictví se nachází několik typů dozorování staveb, mezi hlavní bych uvedl stavební dozor a technický dozor investora, který je často zaměňován za prvně jmenovaný.  

STAVEBNÍ DOZOR

Úkolem osoby vykonávající stavební dozor je kontrola prováděných stavebních prací, dodržování obecně technických zásad,různých rozhodnutí a opatření a dalších požadavků k uskutečnění stavby plynoucí ze stavebního rozhodnutí. Dálo by se hovorově říct, že stavební dozor, lze označit jako osobu provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. 

Technický dozor investora TDI

Výkon technického dozoru spočívá zejména v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací stavební firmy, dokončených stavebních výkonů, kontrole položkového rozpočtu a fakturace včetně kontroly oprávněnosti více a méně prací.

Hlavní body TDI

  • Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí stavby
  • Účast na kontrolních dnech
  • Přebírání konstrukcí před jejich dalšími konstrukcemi
  • Provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
  • Kontrola dodržování technologických předpisů
  • Přebírání dílčích částí díla i díla jako celku
  • Kontrola vad a nedodělků z předávacího protokolu díla
  • Kontrola postupu prací dle harmonogramu a smlouvy o dílo
  • Příprava podkladů pro kolaudaci stavby, případně zastupuje objednatele při kolaudačním řízení